സമ്മതം.

അരുതുന്നതിനും അരുതാത്തതിനു-
മിടയില്‍ അനുമതിയുടെ നൂല്‍പ്പാലം..
അതിനക്കരെയെത്താന്‍ അരുമയിണക്കിളിയുടെ
ചുംബനം കൊണ്ടൊരു സമ്മത പത്രം..