നം കാതല്‍ നിജം

നീ പേസാമല്‍ പേസും വാര്‍ത്തൈകള്‍ 
എനക്കാകെ നീ പാര്‍ക്കും കാഴ്ച്ചികള്‍
സൊല്ലാമല്‍ പുരിയവെക്കും ഉന്‍നിനൈപ്പുകള്‍
കണ്ണാലെ തെരിയവെക്കും ഉന്‍സിരിപ്പുകള്‍ 
എങ്കിട്ടെ സൊല്‍റതെന്ന തെറിയുമാ... ?? 

വാഴ് വെല്ലാം മായമെണ്ട്ര് സൊന്നാലും
കാഴ്ച്ചിയെല്ലാം പൊയ്യെണ്ട്ര് വന്താലും 
നം നെഞ്ചില്‍ ഉയിരിരിക്കും വരൈ നം-
കാതല്‍ മട്ട്രും നിജം നിജം നിജം യെണ്ട്ര്താന്‍ ... <3 span="">

-San-