നീ വിട പറയുമ്പോള്‍ ...

ഒരുവേള യാത്ര ചൊല്ലി നീ പിരിയുന്ന നേര-
മെന്‍ ഹൃദയം പിടയുമെന്ന് ചൊല്ലാന്‍ 
മുഖപുസ്തകത്താളില്‍ നാല് വരി വേണ-
മായിരുന്നുവെങ്കിലും 
ഇന്നതിനാവശ്യമെന്താണ് പെണ്ണേ.. നീ 
വിട പറയുന്നതെന്‍ ഹൃദയവുമായല്ലോ..!!

മറക്കാന്‍ കഴിയുന്നതെങ്കില്‍ നീ മറക്കുക
മറക്കാന്‍ കഴിയുന്നതല്ല ഞാന്‍ നല്‍കിയതെങ്കിലും
മറക്കുവാന്‍ വേണ്ടി മാത്രമോര്‍മ്മപ്പെടുത്താന്‍
മറയില്ലാത്തൊരു ഹൃദയം നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്..!!