പ്രണയമധു


പ്രണയമധു തന്‍ ചഷകവുമായ്
എന്‍ പ്രണയിനിയവള്‍ വരും
കനവുകളില്‍ നിനവുകളില്‍
അവള്‍ നിറയും
പകരുന്ന ലഹരിയില്‍ ഞാനലിയും
ഒരുമാത്ര വൈകാതെ തേന്‍ കിനിയും