പട്ടം പോലെ..

പട്ടം പോലെയാവണമെനിക്ക്
ഒരു സ്നേഹചരടില്‍ കോര്‍ത്ത് 
ആര്‍ക്കും നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന പട്ടം
ഉയരങ്ങളിലേക്കും അത്യുന്നതങ്ങളില്‍ നിന്ന് 
താഴേക്കും എത്തിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന 
ഒരു സ്നേഹചരടാല്‍ കോര്‍ത്ത പട്ടം. 
ഒരു പരിധി വരെ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്
നൂലറ്റം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കൈകള്‍ക്ക് 
വിറയലുണ്ടെന്ന് മാത്രം.. 

എന്ന് കരുതി എനിക്കെന്‍റെ കടമ മറക്കാന്‍കഴിയില്ലല്ലോ.. പട്ടം പറന്നുയരാനുള്ളതാണ്നൂലറ്റം പിടി വിട്ടാലും ആ സ്നേഹചരടുംചേര്‍ത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടു പറക്കുവാനേകഴിയൂ.. അതേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ..വഴിയില്‍ ഒട്ടേറെ തടസ്സങ്ങള്‍ കാണുംഎന്നാല്‍ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തരണംചെയ്തു ഒന്നുകൂടി ഉയര്‍ന്നു കഴിഞ്ഞാല്‍പിന്നെ ആകാശം മാത്രം ബാക്കിയാകും
പിന്നെ കാറ്റിന്‍റെ മാത്രം താളത്തില്‍അലഞ്ഞലഞ്ഞ് ... ഒടുക്കം ഒരുകുളിര്‍മഴയോടൊപ്പം പതിയെതാഴോട്ട് വന്ന് മണ്ണില്‍അലിഞ്ഞു തീരണം... അപ്പോഴുംആ സ്നേഹചരട് ഞാനെന്നപട്ടത്തോട് കൂടെയുണ്ടാകും...